Chia sẻ

Chính sách bảo mật

Thông tin về chính sách

Chính sách Bảo mật và Chia sẻ Thông tin – Uni Genz Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin Uni Genz (“Chính sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên trang web Unigenz.com

Chính sách bảo mật của Uni genz
Chính sách bảo mật của Uni genz